Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
— znalezione
Reposted fromx70b1 x70b1
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.

— znalezione

June 24 2015

June 23 2015

1209 e851 420
Reposted fromadkagar adkagar
1331 68b7 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa
1421 ca3a 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa

Reposted fromwzavfesdqcxr wzavfesdqcxr
7305 a716 420

June 20 2015

Pamięć bywa ułomna - myślałem, że Cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk
Reposted frombrzezinska brzezinska
9622 7436
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka
8321 e2d1 420
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial
9605 ab31 420
Reposted fromnazarena nazarena
9788 8bdf 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9890 9898 420
Reposted frommrspaulina mrspaulina
9966 cc9d 420
Reposted fromaletodelio aletodelio
9974 d92f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
0013 715b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

June 11 2015

5113 9a04 420
Reposted fromSombra Sombra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl